Как да определим инвестиционния риск ?

Определяне на инвестиционен риск

Може би знаете, че правилото е : колкото е по-висок инвестиционния риск, толкова е по-голяма възможността за печалба /приход/. Но не всички инвеститори, особено начинаещите знаят как да определят нивото на риск, който могат да носят. Тук говорим за борсови инвестици директно на международните финансови пазари и за колективни инвестиционни схеми /взаимни фондове/, предлагани от специализирани дружества. Вие правите разлика между инвестиции и спестявания под формата на депозити или други безрискови вложения, нали ? Безрискови вложения са различните видове банкови депозити, застраховка Живот със спестовен характер, пенсионна застраховка, структуриран депозит и други.

Предимства, които предлагат взаимните фондове на инвеститорите, са:

диверсификация на риска – парите се инвестират в много на брой различни финансови инструменти, като по този начин общият риск на портфейла се намалява съществено, нещо което би било трудно постижимо или много скъпо за отделния инвеститор;
професионално управление на инвестициите срещу определена такса за управление;
висока ликвидност – инвеститорът може да получи парите си обратно по всяко време, заедно с реализираната до момента доходност, чрез подаване на поръчка за обратно изкупуване;
по-ниски транзакционни разходи благодарение на обединяването на по-голям обем средства;
преференциално данъчно облагане – доходите от сделки с дялове не подлежат на данъчно облагане;
прозрачност на дейността – фондовете са стриктно регулирани от българското законодателство в лицето на КФН.

Винаги, когато инвестирате пари в нещо има риск, малък или голям и вие може да не си вземете парите обратно. В замяна на това очаквате възвращаемост /приход, печалба/, която да компенсира поетия от вас риск. Как инвеститорът да определи колко риск може да поеме ? Хората са различни и е трудно да се създаде модел, приложим за всеки инвеститор. Има обаче два важни компонента, които трябва да се съблюдават, когато взимате решение колко риск може да поемете :

Времеви хоризонт

Преди да вземете инвестиционно решение, вие трябва да определите количеството време за което да държите инвестирани пари. Примерно ако имате 20 хил.лева за инвестиция днес, но се нуждаете от тях след една година за да си купите кола, то инвестирането на пари във високо рискови активи / например акции/ не е добрата стратегия. Колкото е по – рискова инвестицията, толкова по-висока е волатилността /отклонение на горе или на долу/ на пазарите, както и цената. Това означава, че ако вашият времеви хоризонт е относително кратък /например една година/, вие може да бъдете принудени да продадете акциите си на загуба. С по-дългия времеви хоризонт инвеститорът има време да възстанови евентуалната загуба и да приеме по-високия риск. Ако от горния пример 20 хил.лева са ви нужни за покупката на кола след 10 години, то може да си позволите инвестиция във високорискови активи, защото има повече време за възстановяване на евентуалните загуби и няма да сте принудени да продадете на загуба активите си /акциите/.

Количеството инвестирани пари

Определянето на количеството пари които вие сте готови да загубите е вторият важен фактор на вашата толерантност към риск /това е степента на несигурност, която може да поемете при развитие на негативен сценарий с вашите инвестиции/. Инвестирайки само пари които може да си позволите да загубите или да не използвате за определен период от време, вие не може да бъдете притиснат да продавате при паника на пазарите или при ликвидни проблеми /трябват ви спешно пари/. Колкото повече пари имате, толкова повече риск може да поемете.

Определяне на инвестиционните активи

Най –общо инвестиционните активи се разделят на три групи – ниско рискови, средно рискови и високо рискови. Ниско рискови са парите в кеш, безсрочните депозити,парични еквиваленти /срочни депозити, чекове, полици /,държавните облигации /държавен дълг/. Средно рискови са високо доходните облигации, взаимни фондове за недвижими имоти, недвижимите имоти. Високо рискови са търговските вземания, акции, фючърсите и опциите. Ниско рисковите инвестиции са консервативни и средно консервативни, а високи рисковите са агресивни и много агресивни. Балансираните инвестиции са средно рискови. Основната разлика между тях е във възприетата инвестиционна стратегия. Балансираният фонд е консервативен тип инвестиция, която се стреми да комбинира сигурността на облигациите, заедно с потенциала за ръст на акциите. Фондовете в акции или т.нар. високорискови фондове инвестират по-голямата част от набраните средства в акции на компании, търгуващи се на фондовата борса.

Всеки инвеститор преценя сам за себе си къде, колко и в какви активи ще инвестира.