Обикновените акции като вид инвестиция

Инвестиране в акции

Класифицирането на акциите се извършва на база вътрешните характеристики на този вид инвестиция, като най – често видовете акции се разглеждат паралелно с видовете компании типизирани в зависимост тенденциите в тяхното развитие. Дефинирането на компаниите на растящи, циклични и спекулативни произхожда от способността на компанията да взема инвестиционни решения, както и от степента риск заложена в тези решения. Ефективността на вложението в дадени активи зависи не само от техния характер, а и от начина по който те се управляват. Сравнението на инвести-ционната политика и финансовата философия на компанията с подобни компании, промишлеността и пазара като цяло определя относителната позиция на фирмата в икономиката. От друга страна типологизацията на акцията се извършва на база на инвеститорските очаквания за бъдещите изменения на корпорацията и начина, по който пазарната цена ще се повлияе от тези очаквания. Следователно вида акция се определя от сравнението на очаква-ната възвръщаемост и несигурността на тази възвръщаемост за съответната акция с очакваната възвръщаемост на останалите акции. С други думи има разлика между определянето на съответната компания и определянето на вида на дадена акция от тази компания или това означава, че не винаги акцията и съответната компания имат еднакви характеристики.

1. Растящи компании и растящи акции

растящи акции
Фигура 1 , Растящи акции

Най – общо растящите компании се определят като фирми които успяват да постигнат ръст в продажбите и печалбите надвишаващ средния.
Способността за нарастване се определя от възможността на предприятието да инвестира в проекти с възвръщаемост по – висока от изискваната от инвеститорите норма. В резултат фирмата постига възвръщаемост по – висока от тази, която предлагат предприя-тията от същата категория риск. Класически примери за растящи компании са IBM, McDonalds, Xerox, Microsoft и др. На фигура 1 е представен пример за растящи акции

Растящите акции предлагат по – високи възможности за възвръщаемост в сравнение с други акции или пазара като цяло. Това се дължи на факта, че акцията е подценена от пазара в сравнение с други подобни на нея, и рано или късно цената й ще нарасне под влияние на нейната истинска стойност. В периода в който акцията се превръща от подценена ценна
книга към справедливо оценена книга, нивата на възвръщаемост ще превишат изискваното ниво за акциите от този клас риск, и съответната акция ще се определи като нарастваща.
Надценената акция предлага по – ниска възвръщаемост понеже цената, която се плаща за нея е инфлационна От друга страна възвръщаемостта на акция, която е справедливо оценена от пазара е равна на пазарното ниво на възвръщаемост за книжата от този клас риск. Поради това нарастваща акция може да бъде само подценената. Откриването на акции, които могат да се превърнат в растящи се основава на търсенето на книга с цена понастоящем по–ниска от вътрешната стойност на инвестицията, и с голям потенциал за ръст в
печалбите. Това означава, че растящите акции на са непременно емитирани от растящите компании. Бъдещите нарастващи акции се издават от всякакъв тип компании, единственото необходимо условие е акцията да не бъде справедливо оценена от пазара.

Вижте също : Интересни факти за forex пазара 2016

2. Циклични компании и циклични акции

циклични акции
Фигура 2, циклични акции

Цикличните компании се дефинират като такива, които силно се влияят от общата бизнес активност. В периоди на икономическа експанзия,
печалбите на фирмите ще нарастват с повече от средните за пазара, а в период на рецесия ще намаляват с по–голям темп. Пример за циклични компании корпорациите от сферата на
авто-мобилостроенето, производството на някои спортни стоки, видео и фото технологиите и т.н. На фигура 2 е представена графиката на фирма  с циклични акции

Цикличните акции са такива при, които се очаква да се отчетат промени в нивата на възвръщаемост по-големи от промените в общите равнища за пазара. Това означава, че в периоди на нарастване на пазарните цени процентите ще надвишават пазарните, но в периоди на намаления ще бъдат с по–големи отрицателни стойности. Подобно на връзката между растящите компании и растящите акции, акциите на циклични компании не са непременно циклични и обратно. Възможно е нивото на възвръщаемост на акция на циклична компания да се задържа на относително по-добро ниво от пазарната възвръщаемост в периоди на спадове и същевременно да не отчита бурен възход в периоди на експанзия

3. Спекулативни компании и спекулативни акции

Фигура 3, Спекулативни акции
Спекулативни акции

Инвестициите в спекулативни компании носят голям риск, те съществуват с голяма вероятност за загуба и малък шанс за огромна
печалба, т.е има голяма възможност фирмените печалби да бъдат много ниски, въобще да няма такива или да има само загуби. Добър пример за спекулативни компании са тези
свързани с проучвания и сондажи на нефтени находища. На фигура 3 са представена графика на спекулативна компания, която може да се класифицира като спекулативна.

Спекулативните акции са тези, при които има голяма възможност за ниски или негативни нива на възвръщаемост през дадения период, и малка възможност за нормални или високи
нива на възвръщаемост,. Има два типа спекулативни акции. Първите имат характеристики близки до тези на спекулативните компании и се определят като пени акции. При тях има
голяма вероятност, че няма да има възвръщаемост от акцията за определен период и евентуално ще има загуби, в същото време има малък шанс за много големи печалби.
Втория тип спекулативни акции са тези, които са надценени, тук има голяма възможност, когато пазара изравни цената на акцията към нейната истинска стойност, възвръщаемостта
от нея ще бъде на много ниски или дори негативни нива. Това може да бъде случай на отлично нарастваща компания, чиито акции се продават при изключително високи съотношения P/E, и при който инвеститорите са повлияни от убеждението, че нараства-нето на цената ще продължи и в бъдеще. Ако обаче, има някакво намаление или нарушение в ръста на печалбите пазарните оценки могат да спаднат лавинообразно. Следователно има много голяма възможност за значително намаление в цената и нивото на възвръщаемост ако оптимистичните очаквания не се оправдаят. Затова надценените акции се считат за спекулативни.

Източник (фигури): Bigcharts, Inc.; http://bigcharts.marketwatch.com/

Научете повече какво е това „франчайз“ и как бихте могли да стартирате собствен бизнес