Средносрочни и дългосрочни заеми

Средносрочни и дългосрочни кредити

За да финансират недвижимото си имущество и основния капитал, фирмите се нуждаят преди всичко от средносрочни и дългосрочни кредити. Установено е, че особена потребност от тях изпитват фирмите и организациите от енергетиката, минното дело, водоснабдяването, транспорта, съобщенията и някои други отрасли. Тези предприятия, които проявяват относително посто- янно търсене на средносрочни и дългосрочни заеми, могат да се ползуват от услугите на търговските банки по линията на т.нар. „стандартизирани инвестиционни кредити“. Доста често те биват наричани и „програмни кредити“. Средният срок на тези заеми е до 12 години. При определени обстоятелства обаче той може да се удължава до 20 години.

Обект на такива заеми са:

  • дългосрочни строежи на сгради, крупни доставки на оборудване
  • специални инвестиционни мероприятия.

При големите инвестиционни заеми, наред с обидите условия по договарянето (размер, срок, олихвяване, подсигуряване със залози и др.), банките и заемополучателите предвиждат възможности да предават искането за заема на други кредитори – изцяло или частично.

Финансирането на големи проекти, строежи и др. често пъти се осъщестрява съвместно от няколко банки. То се нарича консорциално финансиране. Целта му е да се намали и разсредоточи рискът от загуба на банкова ликвидност, който очевидно би бил голям и тежък, ако финансирането се поеме само от една банка.

Предоставянето на консорциални заеми е свързано с проблеми по управлението сигурността на кредитния процес. Те се решават обикновено чрез обединяване на надеждността (наречено от банкерите „пулунг“).

Тя се прехвърля върху една банкаводач на консорциума. Обикновено тя предоставя заема на конкретния клиент.

Често срещана практика е съчетаването на средносрочното инвестиционно кредитиране с емисията на ценни книжа.

Да предположим, че една фирма ползува средносрочен банков заем. На втората година тя емитира облигации. С приходите от техния пласмент фирмата погасява ползувания банков заем. През третата година ръководството решава да се емитират обикновени акции. На следващата година финансирането може да се осъществява отново за сметка на банков заем. Този пример показва, че банковите заеми могат да се йзползуват като междинни източници на капитал, успоредно с емисията и управлението на ценни книжа от страна на клиента-заемополучател.

Автор: Vivimus Credit