Как да изберем добър взаимен фонд в който да инвестираме свободните си пари ?

Какво представляват взаимните фондове?

Щом сте на тази страница, вероятно знаете какво представлява взаимният фонд или колективна инвестиционна схема. За тези които не знаят ще обясним. Едно от основните предимства на взаимния фонд е, че той дава достъп и възможност на дребните инвеститори до професионално управлявани, диверсифицирани портфейли от ценни книжа. Достъпът може да бъде както до местни така и до международни финансови пазари. Създаването на портфейл от различни видове ценни книжа /акции, облигации/ би било невъзможно с наличието на малък капитал. Липсата на опит на дребния инвеститор за търговия на международните финансови пазари се компенсира от професионалните мениджъри на взаимните фондови.

Има няколко важни момента на които трябва да обърнете внимание, преди да инвестирате на финансовите пазари, собствения си капитал чрез взаимен фонд. Процесът на избор не е сложен и не е труден.

Определяне на целите и на толеранса към риск

Преди да придобиете дялове в даден фонд за управление на активи, вие трябва да сте определили целите и желанията си за инвестираните пари. Какъв хоризонт си поставяте за инвестицията – дългосрочен или краткосрочен ? За какво в последствие ще използвате вложените средства – за покупка на автомобил, за плащане на такси за обучение, като добавка към сумата ви за пенсия или за нещо друго ? В допълнение инвеститорът трябва да определи и рисковия си профил. Готов ли сте да поемете сериозни спадове и загуби от инвестицията или не ? Ако сте консервативен инвеститор, то трябва да търсите и консервативни вложения, като например облигации. Ако сте по-рисков играч, то вложенията ви трябва да са основно в акции. Диверсификацията на портфейла е от изключителна важност. Трябва да имате предвид поговорката, че всички яйца не трябва да са в една кошница.  Преценката ви трябва да бъде такава, че да спите спокойно. Накрая трябва да определите и времевия хоризонт за инвестицията си. Инвеститорът трябва да определи за колко дълъг период да „ върже“ парите си и да не посяга към тях. Взаимните фондове имат входящи такси, които в началото на инвестицията „изяждат“ част от първоначално вложените средства. Обикновено взаимните фондове са с инвестиционен хоризонт пет и повече години. За подобна инвестиция трябва да сте сигурни , че ако имате ликвидни проблеми, то трябва да ги решите с други ваши активи или средства.

Вид на взаимния фонд

Взаимните фондове условно се делят на високо, средно и ниско рискови. Ако инвеститорът е толерантен към висок риск, то той може да инвестира предимно в акции. Периодът на инвестираните средства не трябва да е по-кратък от пет години. Така биха се компенсирали спадовете /евентуалните загуби/ от движенията /флуктуациите/ на финансовите пазари. Инвеститорът със среден риск може да направи микс от инвестиции в акции и облигации /държавни, общински и корпоративни /. Ниско рисковите взаимни фондове инвестират предимно в облигации или в микс от облигации и депозити.

Такси и комисиони

Взаимните фондове печелят пари от таксите и комисионите, които събират от инвеститорите. Таксите и комисионите могат да бъдат входящи, които се събират при влизане в дадена инвестиция /при покупка на дялове/ или изходящи, които се събират при обратното изкупуване на дяловете /при приключване на инвестицията/.

Всеки инвеститор трябва да е разбрал какви са разходите за управление на взаимния фонд и административните разходи. Четете внимателно проспекта на съответния фонд и задавайте въпроси при неяснота на материала. Колкото са по-високи разходите за управление на фонда , толкова е по-ниска възвращаемостта от инвестицията.

Много често таксите са включени в покупната, съответно в продажната цена на дяловете.Трябва да сте наясно с всички условия, преди да инвестирате парите си.

Оценка на мениджмънта на фонда и на миналите резултати

Всеки инвеститор трябва да проучи какви са били историческите резултати на фонда, в който ще инвестира. Могат да се проучат следните въпроси :

Мениджърът на фонда достигнал ли е средни пазарни нива на възвращаемост ?

Какво е изменението /волатилността/  на Фондът в сравнени с основните пазарни индекси ?

Фондът има ли големи и необикновени обороти и на какво се дължат те ?

Доброто представянето на фонда в миналото, не гарантира бъдещи резултати.

В заключение вие трябва добре да знаете вашата цел и вашата толерантност към риска. Ще увеличите успеха си, ако имате достатъчно информация за взаимния фонд, в който ще инвестирате. Високият риск е свързан като с големи печалби, така и с големи загуби.